Polski English

RODO

RODO

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) XY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000498529, posiadająca NIP: 6272737858 oraz REGON: 243494529 (dalej: „Spółka”) informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. osobom przekazującym dane osobowe będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółkę przedmiotowych danych osobowych.

KIEDY SPÓŁKA PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Spółka przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

ROZPORZĄDZENIE RODO OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018 r.

Jednoczenie na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą, poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Bytom Square spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486887, posiadająca NIP: 6272737858 oraz REGON: 243494529,, telefon: 512220963, mail:biuro@xynieruchomosci.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Spółce nie został powołany inspektor danych osobowych. Nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje Zarząd Spółki.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SPÓŁCE

Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 2. realizacji zawartej ze Spółką umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);

 4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);

 5. wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SPÓŁCE”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. księgowość Spółki;

 2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SPÓŁCE” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę;

 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

  2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółkę, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy drugą stronę ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na jej żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to w szczególności następujących przypadków: …

 


 

Pozostałe tematy
Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego